FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०२.०१ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

२०७९।०८० 05/15/2023 - 15:19 PDF icon ०२.०१ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०१.२७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

२०७९।०८० 05/10/2023 - 17:36 PDF icon ०१.२७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०१.२२ विद्युतीय वोलपत्रको खोलिएको सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 05/05/2023 - 19:58 PDF icon ०१.२२ विद्युतीय वोलपत्रको खोलिएको सम्बन्धी सूचना!.pdf

०६.२३ बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको सूचना!

२०७९।०८० 10/10/2022 - 12:55 PDF icon ०६.२३ बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको सूचना!.pdf

०६.०७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

२०७९।०८० 09/22/2022 - 07:54 PDF icon ०६.०७ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

०५.२२ नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना!

२०७९।०८० 09/08/2022 - 10:59 PDF icon ०५.२२ नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्संकलन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

०५.०९ पुन विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७९।०८० 08/25/2022 - 15:03 PDF icon ०५.०९ पुन विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०५.०६ सिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७९।०८० 08/22/2022 - 16:37 PDF icon ०५.०६ सिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०३.३० विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 07/14/2022 - 10:35 PDF icon ०३.३० विध्युतीय बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!.pdf

०२.१८ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!

२०७८।०७९ 06/01/2022 - 14:50 PDF icon ०२.१८ आशय पत्र सम्बन्धी सूचना!.pdf

Pages